مدیریت: قماشی

تولیدکننده: ســنگهای ورقه ای اسلیت

آدرس ایمیل: valiasrstone_gh@yahoo.com
تلفن: 0864-4483350
نمابر 0864-3222778
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر15جاده دلیجان، قطب صنعتی دودهک، سنگبری ولیعصر
آدرس معدن: محــلات، روبروی قطب صنعتی ارقده، جنب معدن حاجی‌آباد آدرس معدن شــماره2: مرکزی، اشتیان، روستای گرکان، معدن سنگ طرح چوب
تلفن همراه: 0918-8665070 , 0918-8665870 و 6470422-0912
کیلومتر15جاده دلیجان، قطب صنعتی دودهک، سنگبری ولیعصر
0864-4483350