مدیریت: واعظ پور

تولیدکننده: سنگ کرم استخوانی دهبید

تلفن: 071-44454872
نمابر 071-44454873
آدرس دفتر مرکزی: فارس، صفا شــهر، شهرک صنعتی، سنگبری ولی عصر
تلفن همراه: 0917-1521131
فارس، صفا شــهر، شهرک صنعتی، سنگبری ولی عصر
071-44454872