مدیریت: تیمناک

تولیدکننده: گرانیت مروارید مشهد، نهبندان (سفید، کرم، کرم پرتقالی)، سبز دانه اناری بیرجند

آدرس ایمیل: timnak.ahmad@yahoo.com
تلفن: 051-33553258
نمابر 051-33554708
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، تپه سلام، مجتمع سنگبریها، کوچه سوم
تلفن همراه: 0915-1019524
مشهد، تپه سلام، مجتمع سنگبریها، کوچه سوم
051-33553258