موقعيت: 122 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: رضوان شریعتی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، محمودآباد، خیابان 24، مجتمع سنگبری نعیم.

تلفن همراه: 3281267 -0913