مدیریت: الوندی

تولیدکننده: استخراج و فرآوری سنگ گرانیت

تلفن: 056-32255577-88 , تلفن دفتر32441733 056 , 32446203 056
نمابر 32350824 -056
آدرس دفتر مرکزی: بیرجند، سجادشــهر، نبش امامت 3
آدرس کارخانه: بیرجند، شــهرک صنعتی، بلوار تولید، انتهای تولید 5، نبش پویندگان
تلفن همراه: 1611209 -0915 (الوندی)
بیرجند، سجادشــهر، نبش امامت 3
056-32255577-88 , تلفن دفتر32441733 056 , 32446203 056