مدیریت: جورکش

تولیدکننده: انواع ســنگهای گرانیت

تلفن: 031-33800520-21
نمابر 031-33800522
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20، بعد از چهارراه
تلفن همراه: 0913-1114256 , 0913-1183774
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20، بعد از چهارراه
031-33800520-21