موقعيت: 2/5 كيلومتری جنوب شهرستان قروه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت سرمایهگذاری توسعه صنایع معادن كوثر (سهامی عام)

آدرس بهرهبردار: تهران، سهروردی شمالی،هویزه شرقی، پلاک 48

تلفن: 021-88501040
021-88501040