موقعيت: 180 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: تراورتن سفید و کرم

بهرهبردار : شرکت بانیان سنگ سروش ابیانه

تلفن همراه: 09171121920