پاد سنگ محلات

پاد سنگ محلات

مدیریت: رضا شکوهی

تولیدکننده: تراورتن حاجیآباد، عباسآباد،

شکلاتی، هرسین و دره بخاری

وب سایت: www.kohnekaran.com
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتی ارقده، خیابان شقایق غربی
تلفن همراه: 0918-3654257 , 0918-1659057
محلات، شــهرک صنعتی ارقده، خیابان شقایق غربی
0918-3654257 , 0918-1659057