پارســیان تراورتن شــرق محلات (ایران سنگ میرزایی)

پارســیان تراورتن شــرق محلات  (ایران سنگ میرزایی)

مدیریت: محسن میرزایی

تولیدکننــده: اســتخراج و فــروش کوپ،

فرآوری و تولید سنگ بریده، اسلب و تایل

 

 

 

آدرس ایمیل: info@ptmstone.com ironstone_1220@yahoo.com
وب سایت: www.ptmstone.com
تلفن: 086-4322003
نمابر 086-43231220
آدرس دفتر مرکزی: محــلات، قطب صنعتــی صدریه،  صدریه 2، سنگبری ایران سنگ معدن سیاه کوه اصفهان
آدرس معدن: محلات، معــادن حاجی‌آباد، سینه کار شماره 17
تلفن همراه: 0912-1251646
محــلات، قطب صنعتــی صدریه،  صدریه 2، سنگبری ایران سنگ معدن سیاه کوه اصفهان
086-4322003