پارسه سنگستان

پارسه سنگستان

مدیریت: عابدینی

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

تلفن: 36550901 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه سفید
تلفن همراه: 0912-5510833 , 0912-1523197
قم، جاده کوه سفید
36550901 -025