مدیریت: علی محمدی

توزیع سنگهای ساختمانی

تلفن: 55304214 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، چهارراه بعثت، خیابان شهرزاد، خیابان وفا، بازار سنگ اعلا 2
تلفن همراه: 5374880 -0912
تهران، چهارراه بعثت، خیابان شهرزاد، خیابان وفا، بازار سنگ اعلا 2
55304214 -021