مدیریت: امین فر

تولیدکننده: سنگهای ساختمانی

تلفن: 051-3667991
نمابر 051-36678992
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده سنتو، آزادی 117، کوچه اول، سمت چپ
آدرس معدن: جاده نیشابور تربت، کدکن آدرس دفتر فروش، مشهد، بلوار هاشمیه
تلفن همراه: 3241983 -0915 (امین فر) ,3130070 0915
مشهد، جاده سنتو، آزادی 117، کوچه اول، سمت چپ
051-3667991