پارسیان جاوید جلوه

پارسیان جاوید جلوه

مدیریت: شروین بهرامی

واردکننده: سنگهای طبیعی

آدرس ایمیل: parsian@javidjelve.com * shervinx@yahoo.com
وب سایت: www.javidjelve.com
نمابر 0263-3413289
آدرس دفتر مرکزی: کرج، مهرشهر، فاز1، خیابان 103، مجتمع سهند، پلاک 267، واحد 7
تلفن همراه: 0912-3610181
کرج، مهرشهر، فاز1، خیابان 103، مجتمع سهند، پلاک 267، واحد 7