پارسیان صنایع سنگ

پارسیان صنایع سنگ

مدیریت: آذربایجانی

تولیدکننده: تراورتن و سنگ‌های ساختمانی

 

تلفن: 0913-2181714 , 0913-1275622
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خمینی شهر، کوی تیرچه بلوک بام سبز، سنگبری پارسیان
اصفهان، خمینی شهر، کوی تیرچه بلوک بام سبز، سنگبری پارسیان
0913-2181714 , 0913-1275622