پارسیان صنایع سنگ

پارسیان صنایع سنگ

مدیریت: بهمن آقاهادی

تولیدکننــده: انواع ســنگهای گرانیت و تراورتــن، انواع ســنگهای گیوتین جهت تزئیــن، انــواع الماسهای برش ســنگ (سگمنت) انواع ساینده (پولیش)

آدرس ایمیل: ba66942000@yahoo.com , bahman.aghahadi@gmail.com
تلفن: 0912-3865664
نمابر 031-33804038
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان هیئت امنا، روبروی سنگبری دانیال
اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان هیئت امنا، روبروی سنگبری دانیال
0912-3865664