پارسیان صنایع سنگ

پارسیان صنایع سنگ

مدیریت: رقیه کارگر

تولیدکننده: تراورتن خامسان، مرمریت ارومیه، گرانیت ناری

 

وب سایت: www.parsiangroup-co.com
تلفن: 044-32430920-21
نمابر 044-32430922
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 15جاده ارومیه مهاباد، ابتدای جاده دهستان ترکمان، جنبسردخانه اروم برفک
آدرس معدن: آدرس معدن1: ارومیه، جاده مهاباد , آدرس معدن2: سنندج، جاده کامیاران معدن لایم استون , آدرس معدن :3کیلومتر 15جاده مهاباد، سه راهی نقده
تلفن همراه: 0912-1243811 , 0912-3021636, 0912-8259867
کیلومتر 15جاده ارومیه مهاباد، ابتدای جاده دهستان ترکمان، جنبسردخانه اروم برفک
044-32430920-21