مدیریت: مرتضی حشمت

آدرس ایمیل: parsianstone@yahoo.com
تلفن: 051-36666133
نمابر 051-36661840
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 111 (ســه راه دانش،) خیابان اول ســمت چپ، شهر سنگ
تلفن همراه: 0915-5127173
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 111 (ســه راه دانش،) خیابان اول ســمت چپ، شهر سنگ
051-36666133