مدیریت: یزدیان

تولیدکننده انواع سنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران
تلفن همراه: 0912-2515246
قم، جاده قدیم تهران
0912-2515246