مدیریت:هادی اولیایی

تولیدکننــده: انــواع تراورتــن ســفید و رنگــی (عباسآباد، دره بخاری، آتشــکوه و

حاجیآباد)

نمابر 086-43236312
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، کوچه نیلوفر شرقی
تلفن همراه: 1663285 -0918 (اولیایی) و 8661250-0912 (فخاری) و 8661244-0912 (عابدی)
محلات، شــهرک صنعتــی ارقده، کوچه نیلوفر شرقی