مدیریــت: جمشــید اکبــری – مرتضــی

آقامحمدی

تولیدکننده: بورس سنگ تراورتن شکلاتی

کاشــان، کــرم تــکاب، مرمریت مشــکی

عیسیآباد

آدرس ایمیل: pars_tak_stone@yahoo.com
تلفن: 086-43236397
نمابر 086-43236197
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتی ارقده، خیابان لاله شــرقی، سنگبری پارس تک
آدرس معدن: کاشــان، روســتای جوشقان استرک، معدن آقا محمدی
تلفن همراه: 0918-8665135 , 0918-3693097
محلات، شــهرک صنعتی ارقده، خیابان لاله شــرقی، سنگبری پارس تک
086-43236397