پارس سنگ شرق

پارس سنگ شرق

مدیریت: محمدرضا عدل

تولید و فرآوری انواع سنگ

نمابر 035-32633820-21
آدرس دفتر مرکزی: یزد، تفت، شهرک سنگ سفیدکوه
تلفن همراه: 0913-1521318
یزد، تفت، شهرک سنگ سفیدکوه
0913-1521318