پارس سنگ محلات

پارس سنگ محلات

مدیریت: محسن قاسمی

تولیدکننــده: تراورتــن، مرمریــت معادن

محلات

 

 

نمابر 086-43230460
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، محلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، صدریه 6
تلفن همراه: 0918-1659037 , 0912-2458488
مرکــزی، محلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، صدریه 6