پارس صنایع سنگ

پارس صنایع سنگ

مدیریت: محمد تقی محمدنژاد

تولیدکننده: انواع سنگهای گندمک، طوسی و ســفید تیشهای، صیقلی، سندبلاست، مالون

تلفن: 071-38227521
نمابر 071-38424710
آدرس دفتر مرکزی: فارس، شیراز، کیلومتر7جاده فسا
تلفن همراه: 0917-1170753
فارس، شیراز، کیلومتر7جاده فسا
071-38227521