مدیریت: مومن زاده

تولیدکننده: مرمریت

 

 

 

تلفن: 0913-1619044 و 3494852-0912
نمابر 031-33800483
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
0913-1619044 و 3494852-0912