پارس هستی آسیا

پارس هستی آسیا

 مدیریت: علیآبادی

تولیدکننده: مرمرلیمویی و پرتقالی و ارائه

سنگ سبز دانه و مالون

تلفن: 26154024 -021
نمابر 26154031 -021
آدرس معدن: آدرس معدن سنگ سبز دوچنار بردسکن: خراسان، 80 کیلومتری جاده سبزوار- بردسکن آدرس معدن سنگ مرمر لیمویی (آراگونیتی) شهر ششتمد: خراسان، 26 کیلومتری سبزوار- ششتمد
تلفن همراه: 3344638 -0912
26154024 -021