مدیریت: حسین فیروزآبادی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 025-33440008 , 025-36550902
آدرس دفتر مرکزی: قــم، 30متری امیرکبیر، 15متری اول، نبش گلشن 1، سنگ پارس گرانیت
تلفن همراه: 0912-2538696
قــم، 30متری امیرکبیر، 15متری اول، نبش گلشن 1، سنگ پارس گرانیت
025-33440008 , 025-36550902