مدیریت حاجی حیدری

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن و مرمریت

تلفن: 031-33804673 , 031-33804373
نمابر 031-33804674
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20
تلفن همراه: 0913-1194168, 0913-3260252
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20
031-33804673 , 031-33804373