موقعيت: 54 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: عبدالحميد سلطانی

آدرس بهرهبردار: شاهينشهر، بلوار امام خمينی، پاساژ معينی، طبقه 2، پلاک 1

تلفن: 03145241356
نمابر 03145242932
تلفن همراه: 0913-1186782
03145241356