مدیریت: شیخزاده

توزیعکننده: انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

تلفن: 441119812 -021 : 021-44164286
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای بزرگراه رسالت غرب، بعد از چهارراه تعاون، نرسیده به سه راه المپیک، تعاونی سنگ تهران، واحد 2
تلفن همراه: 0912-3614091
تهران، انتهای بزرگراه رسالت غرب، بعد از چهارراه تعاون، نرسیده به سه راه المپیک، تعاونی سنگ تهران، واحد 2
441119812 -021 : 021-44164286