مدیریت: دانیال توکلی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 086-43236231-9 , 021-56236340-5 , 0864-3236232
نمابر 086-43236230
آدرس دفتر مرکزی: محلات، شــهرک صنعتی ارقده، رز غربی
تلفن همراه: 0912-3000704
محلات، شــهرک صنعتی ارقده، رز غربی
086-43236231-9 , 021-56236340-5 , 0864-3236232