مدیریت: غلامی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 051-35593510
آدرس دفتر مرکزی: جاده شاندیز، کیلومتر 5، نبش مدرس 23، سنگ پاسارگاد
تلفن همراه: 0915-1005459
جاده شاندیز، کیلومتر 5، نبش مدرس 23، سنگ پاسارگاد
051-35593510