مدیریت: حاج عباس شفیعی

تولیدکننده: کریستال قروه، لایم استون

سفید و تراورتن شکلاتی و چینی قروه

آدرس ایمیل: info@pasargadstone.com
وب سایت: vwww.pasargadstone.com
تلفن: 0253-3443750 , 0253-7226100
نمابر 0253-3443423
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشــان، کیلومتر12، شهرک صنعتی امیر، 30متری دوم، شــهرک صنعتــی امیرکبیــر، نبش 15متری دوم
تلفن همراه: 0912-5535362 , 0912-2518055 , 0912-1519571
قم، جاده قدیم کاشــان، کیلومتر12، شهرک صنعتی امیر، 30متری دوم، شــهرک صنعتــی امیرکبیــر، نبش 15متری دوم
0253-3443750 , 0253-7226100