تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 56235495 -021
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5، نبش خیابان قلمستان
تلفن همراه: 3765338 -0912 و 5471983-0912
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 5، نبش خیابان قلمستان
56235495 -021