موقعيت: 15 كيلومتر شمال شرق مركز كرمان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت مهندسی معدنی پاهنگ كرمان

آدرس بهرهبردار: كرمان، خيابان صدوقی، ساختمان خاتم

تلفن: 0343-2470009
تلفن همراه: 0912-1342706
0343-2470009