پاکان صنایع سنگ

پاکان صنایع سنگ

مدیریت: مجتبی فصیحی

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای گندمک

صیقلی، تیشهای، سندبلاست، مالون

تلفن: 071-37134031-32
آدرس دفتر مرکزی: فــارس، شــیراز، کیلومتــر 5جاده شیراز- فسا
تلفن همراه: 0917-3136716 ,1175438 -0917
فــارس، شــیراز، کیلومتــر 5جاده شیراز- فسا
071-37134031-32