مدیریت: روح اله پاکدل

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی

تلفن: 36652108 -051
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده سنتو، خیابان اصلی شهر سنگ، جنب فروشگاه صاحبدل
تلفن همراه: 0915-3172417
مشهد، جاده سنتو، خیابان اصلی شهر سنگ، جنب فروشگاه صاحبدل
36652108 -051