مدیریت: روح الهی

تولیدکننده: تراورتن عباسآباد

تلفن: 95026066- 031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 43
تلفن همراه: 3260105 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 43
95026066- 031