مدیریت: کاظمی

تولیدکننده: مرمریت

تلفن: 031-33807801
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 46
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 46
031-33807801