پرتو صنایع سنگ

پرتو صنایع سنگ

مدیریت: مستاجران

تولیدکننــده: انواع تراورتــن (عباسآباد و شکلاتی)

تلفن: 031-33808681
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، روبروی بانک رفاه
تلفن همراه: 0913-1181869
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24، روبروی بانک رفاه
031-33808681