مدیریت: پرده پور

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی

تلفن: 051-36667818 , 051-36653073
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده سنتو، آزادی111 (سه راه دانش)، شهر ســنگ، کوچه اول، اولین قطعه سمت چپ
تلفن همراه: 0915-3194922 , 0915-1156007
مشهد، جاده سنتو، آزادی111 (سه راه دانش)، شهر ســنگ، کوچه اول، اولین قطعه سمت چپ
051-36667818 , 051-36653073