پردیس گروه سنگ

پردیس گروه سنگ

مدیریت: پیل پایه

اســتخراج و فرآوری ســنگ تراورتن تجره

شکلاتی، جدولی، کوبیک

معدن سنگ سفید میان دوآب

نمابر 021-33883868 , 021-33886626 , 021-33887151
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 35 جاده دلیجان بــه میمه، روســتای تجره، معدن تراورتن شکلاتی موج دار کمریزه تجره آدرس معدن شماره 2: کیلومتر 38 جاده دلیجان به میمه، گردنــه قرقچی، معدن سنگ تراورتن شکلاتی تجره
تلفن همراه: 0912-1170007
کیلومتر 35 جاده دلیجان بــه میمه، روســتای تجره، معدن تراورتن شکلاتی موج دار کمریزه تجره آدرس معدن شماره 2: کیلومتر 38 جاده دلیجان به میمه، گردنــه قرقچی، معدن سنگ تراورتن شکلاتی تجره
0912-1170007