مدیریت: کریمی

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

تلفن: 36551603 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه سفید
تلفن همراه: 0912-7596367
قم، جاده کوه سفید
36551603 -025