مدیریت: جهانگیری

تولیدکننده: کلیه ســنگهای ساختمانی

تلفن: 3651346- 0913(جهانگیری)
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 23
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 23
3651346- 0913(جهانگیری)