مدیریت: احمدرضا امیرخانی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

 

تلفن: 031-33802236 , 031-33802042
نمابر 031-33804767
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-1181546
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33802236 , 031-33802042