مدیریت: ایلچی

تولیدکننده: تراورتن، مرمریت، گرانیت

 

تلفن: 031-32733440
نمابر 031-32732471
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، خیابــان چهار باغ خواجو، مقابل بانک ملی، ساختمان سمسار، واحد12
اصفهــان، خیابــان چهار باغ خواجو، مقابل بانک ملی، ساختمان سمسار، واحد12
031-32733440