مدیریت: احمد رضائیان

توزیع انواع سنگهای گرانیت خارجی

نمابر 33886494 -021
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه تهران، بازار سنگ فاطمیه، پلاک288
تلفن همراه: 1508054 -0912 :6036634 -0919
تهران، خیابان فدائیان اسلام، ایستگاه تهران، بازار سنگ فاطمیه، پلاک288