مدیریت: عبادی

تلفن: 013-33594429
نمابر 013-33594740
آدرس دفتر مرکزی: رشت، جاده فومن، آتشگاه، روبروی کارخانجات فومن، صنایع سنگ پرشین
تلفن همراه: 0911-1315133
رشت، جاده فومن، آتشگاه، روبروی کارخانجات فومن، صنایع سنگ پرشین
013-33594429