مدیریت: قاسمی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

 

تلفن: 031-4252934
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، رضوانشهر، منطقه صنعتی، فاز3، خیابان پنجم مرکزی
تلفن همراه: 0913-1312125, 0913-1310707
اصفهان، رضوانشهر، منطقه صنعتی، فاز3، خیابان پنجم مرکزی
031-4252934