تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ســاختمانی (مرمریت پرطاووسی یزد و انواع مرمریت)

 

 

تلفن: 031-33804019
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 36
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 36
031-33804019